AlGEMENE VOORWAARDEN REFLOWER

Op alle overeenkomsten die klant met Reflower aangaat, en op alle diensten en/of producten van Reflower die klant afneemt, zijn deze voorwaarden van toepassing. Reflower, Herengracht 103, 1015 BE Amsterdam. Deze voorwaarden zijn altijd beschikbaar op de website van Reflower, en zijn voor of bij het aangaan van de overeenkomst aan de klant elektronisch ter hand gesteld. 

DEFINITIES

  1. "Abonnement": een Overeenkomst tussen Reflower en Klant voor het op periodieke basis gedurende langere tijd leveren door Reflower van boeketten met blijvende bloemen, eventueel aangevuld met andere gerelateerde producten, een en ander zoals nader overeengekomen per individuele Overeenkomst;
  2. "Bedenktijd": de in artikel 9.1 van de Voorwaarden bedoelde termijn;
  3. "Reflower": Reflower, B.V. i.o., gevestigd aan de Herengracht 103, 1015 BE te Amsterdam, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder Reflower  met nummer; 71383794.
  4. "Klant": de afnemer, zijnde consument of een partij handelend voor beroep of bedrijf, die met Reflower een Overeenkomst aangaat;
  5. "Overeenkomst": iedere door Klant geaccepteerde of uitgevoerde van Reflower afkomstige offerte, iedere bestelling die Klant bij Reflower plaatst, of iedere andere overeenkomst die Klant aan Reflower bindt;
  6. "Persoonsgegevens": alle persoonsgegevens in de zin van EU Verordening 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming) die betrekking hebben op Klant, met inbegrip van betalingsgegevens;
  7. "Voorwaarden": deze algemene voorwaarden, met inbegrip van toekomstige bijgewerkte versies daarvan;
  8. "Website": de website www.reflower.nl of andere website via welke Reflower haar diensten en/of producten op afstand aanbiedt aan Klant, Google Business, Instgram en Facebook.

 1. EEN ABONNEMENT BIJ REFLOWER
  1. Contracteren met Reflower  geschiedt uitsluitend op afstand. Tussen Reflower en Klant komt een Overeenkomst, al dan niet zijnde een Abonnement, tot stand via de Website op het moment dat de Klant een bestelling plaatst, of kenbaar maakt een aanbieding of offerte van Reflower te accepteren.
  2. Om voor een Abonnement in aanmerking te komen, moet Klant: woonachtig zijn in Nederland; in Amsterdam - Centrum, Oud-Zuid of Oud-West.

VERPLICHTINGEN KLANT

  1. Bij het aangaan van een Overeenkomst is Klant verplicht om zijn of haar Persoonsgegevens correct en naar waarheid op te geven aan Reflower en/of een partij die Reflower inschakelt ter uitvoering van de Overeenkomst. Klant dient de opgegeven Persoonsgegevens te controleren alvorens het aangaan van de Overeenkomst te bevestigen.
  2. Klant dient zorgvuldig om te gaan met de inloggegevens die Reflower Klant verstrekt om toegang te kunnen verkrijgen tot (een account op) de Website. De inloggegevens zijn niet overdraagbaar. Klant is jegens een ieder verplicht volstrekte geheimhouding te betrachten over de inloggegevens en zal de inloggegevens op een veilige plaats bewaren. 
 1. PRIJS
  1. Klant is de per Overeenkomst overeengekomen prijs verschuldigd op de per Overeenkomt overeengekomen momenten.
  2. Reflower behoudt zich het recht voor om de prijzen van de door haar in de vorm van Abonnement aangeboden en nog te leveren producten tijdens de looptijd van het Abonnement te wijzigen, bijvoorbeeld met betrekking tot uitbreiding van de variëteit in bloemen, de grootte van de boeketten en de dienstverlening (zoals het aantal wisselmomenten), waarbij Reflower Klant uiterlijk 14 dagen voordat een wijziging effect heeft zal informeren. 
  3. Klant zal bij een wijziging die resulteert in prijsverhoging gerechtigd zijn om de Overeenkomst binnen 10 dagen op te zeggen zonder dat Klant enige vergoeding verschuldigd is voor niet geleverde producten.
  4. Acties en aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.
 2. BETALING
  1. Voor de betaling kan Klant uitsluitend gebruik maken van de door Reflower op de Website aangeboden betalingsmogelijkheden.
  2. Ingeval Klant gebruik wenst te maken van een automatische incasso, geeft Klant aan Adyen B.V. toestemming om namens Reflower door middel van een SEPA-machtiging ook toekomstige betalingen van het betreffende rekeningnummer te innen.
  3. Betaling dient plaats te vinden uiterlijk binnen 14 dagen nadat een Overeenkomst tot stand is gekomen. Periodieke betaling vindt plaats op de 25e van de betreffende maand.
  4. Bij niet tijdige betaling, bijvoorbeeld door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens ontoereikend saldo op de betreffende rekening, is Reflower gerechtigd wettelijke handelsrente in rekening te brengen. Ingeval de Klant na aanmaning verzuimt het volledige verschuldigde bedrag te betalen, is Reflower gerechtigd een incassobureau in te schakelen en de diensten van Reflower voor de betreffende Klant te blokkeren. De gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van het incasso zullen voor rekening van de Klant komen.
  5. Facturen en betalingsherinneringen worden door Reflower uitsluitend elektronisch aangeboden aan Klant. Hierbij zijn de door Klant verstrekte Persoonsgegevens leidend.
  6. Het door Reflower te incasseren bedrag is gelijk aan het bedrag van de door Klant tijdens de periode waar de incasso betrekking op heeft bestelde producten. In geval van periodieke betaling is het door Reflower te incasseren bedrag eveneens gelijk aan het bedrag van de door Klant tijdens de periode waar de incasso betrekking op heeft bestelde producten en dientengevolge kan het te incasseren bedrag verschillen van de vorige periode. 
 3. KORTINGSCODES
  1. Reflower kortingscodes mogen niet gebruikt worden voor eigen commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven. Het is Klant niet toegestaan om persoonlijke kortingscodes te delen met voor Klant onbekende derden.
  2. Het is Klant niet toegestaan om de naam en het logo Reflower en alle mogelijke combinaties van verkeerde spelling te gebruiken in enige uiting of voor eigen commerciële doeleinden.
  3. Iedere (poging tot) fraude of andere niet-toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van kortingscodes wordt ontzegd. Reflower behoudt zich het recht om de verkregen korting en het opgebouwde tegoed met terugwerkende kracht te verrekenen.
 1. ONDERBREKEN, OPZEGGEN OF WIJZIGEN VAN OVEREENKOMST DOOR KLANT
  1. Klant is gerechtigd om via de Website, schriftelijk of overige door Reflower ondersteunde kanalen (waaronder WhatsApp en telefoon), de Overeenkomst te allen tijde tijdelijk te onderbreken, te wijzigen of op te zeggen met inachtneming van de daartoe overeengekomen opzegtermijn, dan wel de voor een bestelling relevante Persoonsgegevens te wijzigen, vóór de eerstvolgende wissel. 
  2. Voor bezorgingen die gepland staan hanteert Reflower uiterlijk 3 dagen voor de bezorgdag als moment waarbinnen Reflower de in artikel 7.1 bedoelde wijziging of mededeling van Klant moet hebben ontvangen en bevestigd.
 2. LEVERING, LEVERTIJD EN UITVOERING
  1. Reflower blijft te allen tijde eigenaar van de geleverde blijvende bloemen met de bijpassende vaas. Als de blijvende bloemen met de vaas bij Klant staan, dient Klant zorgvuldig om te gaan met ontvangen producten en bijbehorende verpakkingen. 
  2. Reflower bezorgt in Amsterdam.
  3. Levering geschiedt op het bij de bestelling door Klant opgegeven adres.
  4. Bezorging is mogelijk op de door Reflower aangegeven dagen. Bezorgtijden zijn indicatief.
  5. Klant is verplicht zeker te stellen dat de persoonlijke overdracht van de producten op het door Klant opgegeven bezorgadres mogelijk is. Mocht de overdracht niet mogelijk zijn, dan is Klant in gebreke m.b.t. acceptatie & wissel. 
  6. Als de persoonlijke overdracht van de producten niet mogelijk is, kan aan de Overeenkomst worden voldaan door de producten aan te bieden op een ander moment. Hier kunnen extra bezorgkosten aan verbonden worden. 
  7. Reflower is gerechtigd om ter uitvoering van een Overeenkomst derde partijen in te schakelen.
 3. HERROEPINGSRECHT EN RETOURNEREN
  1. Het uitgangspunt is dat bij de aankoop van producten op afstand, de Klant, indien Klant handelt als consument, een wettelijk herroepingsrecht toekomt. Het betekent dat Klant gerechtigd is om een Overeenkomst zonder opgaaf van redenen gedurende 14 dagen te ontbinden ("Bedenktijd"). 
  2. De Bedenktijd bij een Abonnement gaat in op de dag waarop Klant of een door Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het eerste product heeft ontvangen in het kader van zijn of haar Abonnement. 
  3. Tijdens de Bedenktijd dient Klant zorgvuldig om te gaan met ontvangen producten en bijbehorende verpakkingen. Indien Klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal Klant het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat, binnen 14 dagen na het verlopen van de Bedenktijd aan Reflower retourneren. Reflower haalt de boeketten op afspraak weer op.
  4. Het uitoefenen van het herroepingsrecht is voor Klant kosteloos.
  5. Indien Klant producten, die onder een Abonnement of Overeenkomst vallen die wordt herroepen tijdens de Bedenktijd, reeds heeft betaald, zal Reflower de betaling binnen 30 dagen nadat de Bloemen met Vaas retour zijn ontvangen, aan Klant terugbetalen.
 4. PRIVACY
  1. Voor het kunnen voorbereiden, uitvoeren en afhandelen van een Overeenkomst, alsmede vanwege andere doeleinden, zoals (direct) marketing, verwerken wij Persoonsgegevens van de Klant. Reflower hanteert een online privacybeleid waarin informatie wordt verstrekt over de verwerking van Persoonsgegevens en de rechten die een Klant daarbij heeft.
 5. GARANTIE & AANSPRAKELIJKHEID
  1. Reflower blijft gedurende de looptijd van de overeenkomst te allen tijde eigenaar van het boeket bloemen met de bijpassende vaas.

  2. De huurder is aansprakelijk voor beschadiging of vermissing van de vaas of de bloemen. De huurder is aansprakelijk voor alle schade aangebracht of ontstaan gedurende de tijd dat de huurder het product onder zich heeft.

  3. Voor zover wettelijk toegestaan is Reflower niet aansprakelijk voor enige indirecte schade, met inbegrip van gederfde winst, misgelopen omzet en misgelopen kansen, ontstaan door een door haar geleverd product.

  4. Reflower garandeert dat een door haar geleverde product geschikt is voor het doel waarvoor het op grond van de door Reflower verstrekte informatie bestemd is en garandeert dat de producten voldoen aan de eventuele wettelijke verplichtingen en andere overheidsvoorschriften die gelden voor dat gebruiksdoel.

  5. Klant is aansprakelijk voor ieder gebruik dat van zijn inloggegevens wordt gemaakt.
  6. Reflower is wettelijk verplicht Klant eraan te herinneren dat Klant er recht op heeft dat een afgeleverd product voldoet aan de betreffende Overeenkomst.
 6. WIJZIGING VAN DEZE VOORWAARDEN
  1. Reflower behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen. Voor zover wettelijk vereist zal Klant over wijzigingen vooraf worden geïnformeerd.
  2. Indien de in artikel 12.1 bedoelde wijziging een wezenlijke wijziging van de door Reflower toegezegde prestatie inhoudt, zal Klant gerechtigd zijn de Overeenkomst op te zeggen voordat de betreffende wijziging jegens Klant effect verkrijgt.
  3. Het verdient aanbeveling voor Klant om de Website regelmatig te raadplegen om te borgen dat Klant op de hoogte is van de meest recente versie van de Voorwaarden. 
 7. ONTBINDING
  1. Indien de Klant zijn verplichtingen onder een Overeenkomst, bijvoorbeeld de betalingsverplichting, niet nakomt dan is Reflower gerechtigd om Klant middels een ingebrekestelling de gelegenheid te geven om binnen een door Reflower gestelde termijn alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen, en indien nakoming uitblijft, de Overeenkomst buiten rechte te ontbinden.
  2. Reflower behoudt zich te allen tijde het recht voor om naast ontbinding van de Overeenkomst ook volledige vergoeding van alle schade, met inbegrip van incassokosten, op Klant te verhalen.
 8. OVERIGE BEPALINGEN
  1. Op afwijkende en/of aanvullende bedingen kan door Klant slechts een beroep worden gedaan indien en voor zover deze door Reflower uitdrukkelijk zijn aanvaard.
  2. Een Overeenkomst, of enige rechten en verplichtingen daaronder, mag/mogen door Klant niet worden overgedragen aan een derde zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Reflower.
  3. Reflower is gerechtigd haar rechten en verplichtingen onder een Overeenkomst (deels) over te dragen aan een derde. Klant stemt hiermee in, welke instemming voor zover vereist tevens als medewerking kwalificeert. Een dergelijke overdracht tast de geldigheid van een Overeenkomst niet aan.
 9. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT
  1. Op alle Overeenkomsten en daaruit voortvloeiende verbintenissen, alsook deze Voorwaarden, is Nederlands recht van toepassing.
  2. De rechtbank te Amsterdam is uitsluitend bevoegd van eventuele geschillen tussen Reflower en Klant, voortvloeiende uit dan wel anderszins verband houdende met de Overeenkomst, kennis te nemen, tenzij op grond van dwingendrechtelijke bepalingen een andere rechter bevoegd is.